Αποστολή

Η λειτουργία της Εταιρείας εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και αποσκοπεί στη συνολική, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e- ΕΦΚΑ με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις αρχές της υγιούς επιχειρηματικής λογικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της αξίας, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους.

Αποστολή της Εταιρείας είναι να ανταποκριθεί στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της αγοράς ακινήτων και του ανταγωνισμού, προκειμένου, κατ’ εφαρμογή των κανόνων και των εγγυήσεων εταιρικής διακυβέρνησης, να επιτύχει τον στόχο της βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ προς όφελός του.