Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, κατά το πρότυπο του ν. 4706/2020.