Πλαίσιο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η Εταιρεία υιοθετεί «Πλαίσιο Πρόληψης & Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων» καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνει υπόψη το κείμενο νομικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα τον Ν.4892/2022, τα άρθρα 97, 98 του Ν. 4548/2018, τα άρθρα 13, 14 του Ν. 4706/2020, καθώς και τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις των Καλυπτόμενων Προσώπων και καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες για την πρόληψη, διαχείριση και παρακολούθηση περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να διαφυλάσσεται το συμφέρον της Εταιρείας.

Βασικός σκοπός Πλαισίου είναι:

  • ο προσδιορισμός της έννοιας της «σύγκρουσης συμφερόντων»,
  • η αποτύπωση του πλαισίου το οποίο υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία για την πρόληψη, διαχείριση και παρακολούθηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιώσουν την Εταιρεία,
  • ο καθορισμός ρόλων και υποχρεώσεων για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων,
  • ο καθορισμός βασικών αρχών και ρυθμίσεων για την ορθή παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης του Πλαισίου.