Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ 168205601000, εγκρίθηκε με την από 24.01.2024 απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ).