Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και το καταστατικό. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ως μοναδικός μέτοχος, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενος από τον Διοικητή του και, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί όλα τα δικαιώματά του ως μετόχου.