Διαδικασία πρόσληψης στελεχών

Διαδικασία πρόσληψης στελεχών

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει διαδικασία πρόσληψης που εφαρμόζεται για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Εταιρείας οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4892/2022, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4892/2022.