Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Ο σκοπός της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Διασφαλίζει την εγκαθίδρυση αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, με στόχο την ανάπτυξη, εφαρμογή́ και συνεχή βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων.
Με ειδικό Κανονισμό ορίζονται οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και εγκρίνονται από το ΔΣ, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη εποπτείας του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.