Πολιτική Αποδοχών

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει Πολιτική Αποδοχών, προκειμένου να θεσπίσει και να εφαρμόσει τις βασικές αρχές και τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών κατά τρόπο διαφανή, σαφή και κατανοητό, ώστε να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του e-ΕΦΚΑ και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας.