Όροι Χρήσης & Αποποίηση Ευθύνης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Χρήση του παρόντος ιστοτόπου www.efkacompany.gr (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Ιστότοπος» της εταιρείας με την επωνυμία ” ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e- ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” και με τον δ.τ. «ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ» (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρεία»), υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, τους οποίους ο κάθε επισκέπτης του ως άνω Ιστότοπου, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στην επίσκεψη Ιστότοπου και των υποσελίδων αυτής μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του Ιστότοπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του Ιστότοπου.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά– περιλαμβάνει πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες ή λογισμικό, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) που εμπεριέχεται στον Ιστότοπο της Εταιρείας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στον Ιστότοπό της.

Η από μέρους των επισκεπτών πρόσβαση στον Ιστότοπο της Εταιρείας επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει κατανοητοί με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι παρέχεται πλήρης συμφωνία με τους όρους αυτούς.

Με τους παρόντες όρους χρήσης καλύπτεται το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου από την Επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση δια του παρόντος δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών του Ιστότοπου και οιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρείας. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει τον Ιστότοπο, για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

 

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

 

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον και πρόσφορο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπό της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» και η Εταιρεία δεν ευθύνεται επίσης, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών του Ιστότοπου της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Ιστότοπου, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτή για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον Ιστότοπό της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Επίσης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, ακόμα για αμέλεια, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης του Ιστότοπου από τις περιεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες και περιεχόμενα, στα οποία ρητά αναγνωρίζει ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Ιστότοπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστότοπου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.laskos@laskoslaw.gr