Επιτροπή Ελέγχου

Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου που έχει στελεχωθεί από  τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μέλη ανεξάρτητα από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16, Ν.4892/2022.

Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

α) η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
β) η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της,
γ) η διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και η πρόταση των ορκωτών ελεγκτών ή των ελεγκτικών εταιρειών που θα διοριστούν,
δ) o έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του πλαισίου αναθέσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση, η εισήγηση για τροποποιήσεις του και, εν γένει, για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου διέπεται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας που αποσκοπεί στον καθορισμό:

  • της συγκρότησης και της σύνθεσης της Επιτροπής, καθώς και του καθεστώτος των μελών της, περιλαμβανομένων των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, καθώς και της θητείας τους,
  • των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής,
  • της λειτουργίας της Επιτροπής, περιλαμβανομένων θεμάτων διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων.

Ο Κανονισμός λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Μετόχου και ρυθμίζει τις σχέσεις της Επιτροπής με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΔΣ, Διοίκηση, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές).

Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 15 Πρακτικού ΔΣ της Εταιρείας, Πρώτο Θέμα: Εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4892/2022 και στο άρθρο 18 του Καταστατικού εξελέγησαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

Μέλη ΔΣ:

1.Παναγιώτης Βαλασόπουλος : Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

2.Αλεξάνδρα Γεράγγελου : Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

3.Θεόδωρος Κυπραίος : Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

 

Ανεξάρτητα Μέλη της Επιτροπής:

4.Παναγιώτης Βρουστούρης : Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

5.Άννα Σαΐπη : Οικονομολόγος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου