Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όπως έχει εγκριθεί με το υπ’ αριθμ. 17 Πρακτικό ΔΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στις 22/02/2024

 

Σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

 

[για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ – GDPR] και του νόμου 4624/2019 (Α’ 137)

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους, που προβλέπονται στο νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. Περαιτέρω, από την 25.5.2018, ισχύει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος εισάγει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός»).

Εξάλλου, ήδη από τον Αύγουστο του 2019, τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4624/2019, με τον οποίο, μεταξύ άλλων, επικαιροποιήθηκαν τα μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα ιστοσελίδα www.efkacompany.gr (εφεξής «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αριθμ. ΓΕΜΗ 168205601000 και με διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

 

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας για την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται μόνον σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και όπου αυτό απαιτείται σχετικά με λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτά και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων μεταξύ άλλων από απώλεια, εσφαλμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

 

Είδος προσωπικών δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας

 

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να είναι γνωστή. Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον Ιστότοπο, εκτός εάν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία και χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και τις μεμονωμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται σε αυτήν. Η Εταιρεία και ο Ιστότοπος της απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον Ιστότοπο της Εταιρείας, εκείνη ουδεμία ευθύνη φέρει.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπου προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα, σχόλια και ερωτήσεις για περαιτέρω πληροφορίες ή να αξιολογήσει τυχόν αιτήσεις εργασίας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπου με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, διενέργεια διαφημιστικών εκστρατειών, αναλύσεων και διαστρωμάτωσης αγοράς, ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων.

 

H Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπου με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της (ενδεικτικά φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, λογιστικές, κλπ.), με σκοπό ελέγχου συμμόρφωσης, την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων καθώς και την διασφάλιση των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της, όπως η διαβίβαση δεδομένων σε δικηγορικές εταιρείες ή αρμόδιες αρχές.

 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ή σε τρίτους συνεργάτες, αλλά μόνο εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς. Περαιτέρω, ενδέχεται τρίτες εταιρείες πληροφορικής (εκτελούντες την επεξεργασία) να διαχειρίζονται τον Ιστότοπο της Εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τους κανόνες GDPR, οι συνεργάτες και οι συνδεδεμένες εταιρείες δεσμεύονται για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει συμφωνίας εμπιστευτικότητας.

 

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της. Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζεται μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι εάν και εφόσον τρίτοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία τους.

 

Νομικές βάσεις επεξεργασίας

 

H επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις ακόλουθες:

 

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού),

 

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού),

 

(γ) έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού).

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και η ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία αυτή κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα για άλλους σκοπούς καθώς και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας, η οποία πραγματοποιείται πάντα νόμιμα και σύμφωνα με το πνεύμα και τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία διατηρούνται νόμιμα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής της περιόδου, τα δεδομένα διαγράφονται εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή όπως απαιτείται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμα πρόσβασης στα καταγεγραμμένα δεδομένα σας, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προαναφερθέντα δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή (δικαίωμα φορητότητας), το δικαίωμα να διορθώστε τα δεδομένα σας εάν είναι ανακριβή, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η τήρησή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασία της ρύθμισης προφίλ και, γενικά, όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του γενικού κανονισμού.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής αρ. 12.

Η Εταιρεία παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email στη διεύθυνση p.laskos@laskoslaw.gr του υπεύθυνου ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Εταιρεία Ακινήτων Ε-ΕΦΚΑ Αμερικής 12, Αθήνα ΤΚ 106 71 Υπόψιν κου Πέλοπος Λάσκου

 
Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης

 

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης

 

Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Δικαίωμα διαγραφής

 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο).

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται στην νομική βάση (Άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα

 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να αιτηθείτε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην εξαίρεσή σας από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, η Εταιρεία θα προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή και θα ενημερωθείτε σχετικά. Αναφέρεται ότι η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας και τον αριθμό των αιτημάτων γενικότερα. Αυτά τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός εάν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω του αριθμού τους έχουν διοικητικά έξοδα για εμάς, επομένως θα επιβαρυνθείτε με έξοδα. Επιπλέον, η Εταιρεία μας θα σας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτή η παραβίαση μπορεί να θέσει τα δικαιώματα και την ελευθερία σας σε υψηλό κίνδυνο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

 

Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr

> Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.