Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προσφέρει ανεξάρτητες, αντικειμενικές, διαβεβαιωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες της Εταιρείας. Η αποστολή της ΜΕΕ είναι να ενισχύει και να προστατεύει την αξία της Εταιρείας, παρέχοντας αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση.
Για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει σχεδιαστεί Κανονισμός Λειτουργίας με σκοπό τον προσδιορισμό του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και του εύρους εργασιών της ΜΕΕ.