Διαδικασία Επιλογής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαδικασία Επιλογής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συνιστά ουσιαστικό τμήμα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας και αφορά σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά).