Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που έχει στελεχωθεί από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16, Ν.4892/2022 .
Έργο της είναι η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της διαδικασίας επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσληψης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Εταιρείας και αξιολόγησης της απόδοσής τους, καθώς και των σχετικών κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του ανώτατου και ανώτερου διευθυντικού στελέχους, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της.

Η λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διέπεται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας.

Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 11 Πρακτικού ΔΣ της Εταιρείας, Με Μοναδικό Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4892/2022 και στο άρθρο 18 του Καταστατικού εξελέγησαν μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων:

1.Ιωάννης Αλεβίζος : Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

2.Βασιλική Βερυκάκη : Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

3.Αριστόδημος Κορομηλάς : Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων