Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Εταιρείας ενδέχεται να διαμορφωθούν συνθήκες, από τις οποίες να προκύπτουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των Καλυπτόμενων Προσώπων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η πρόληψη, η διαχείριση, η παρακολούθηση και η καταστολή τέτοιων περιστατικών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την ακεραιότητά της και την εύρυθμη λειτουργία της.
Για τον λόγο αυτό υιοθετεί στον Κανονισμό Λειτουργίας της «Πλαίσιο Πρόληψης & Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων» καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.