Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Σκοπός της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή του εκάστοτε νομικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας και ηθικής, ώστε, οι εργασίες στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας, όσο και οι συναλλαγές με τρίτους να γίνονται με όρους διαφάνειας και ακεραιότητας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Η Εταιρεία στοχεύει στην έγκαιρη, πλήρη και διαρκή συμμόρφωσή της προς το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και παρακολουθεί την εφαρμογή του.