Περιοδική Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας παρακολουθείται και εξετάζεται συστηματικά από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει του εγκεκριμένου ετήσιου πλάνου ελέγχων από την Επιτροπή Ελέγχου. Η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει κυρίως την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν.4892/2022, ως ισχύει.

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της επάρκειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της έχει υιοθετήσει Πολιτική και Διαδικασία Διενέργειας Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.