Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης σαφών και επικαιροποιημένων διαδικασιών για τη συμμόρφωση αυτής και του προσωπικού της με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφόρησης, έχει καταρτίσει Διαδικασία Διαχείρισης Εμπιστευτικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου 4892/2022 (άρθρο 14).

Αρμόδια για την εφαρμογή της Διαδικασίας είναι η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης με την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου και του ΔΣ.