Πολιτική και Διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Πολιτική και Διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης καλύπτει όλες τις τρέχουσες κανονιστικές απαιτήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με στόχο τη διασφάλιση της διαχείρισης των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω της εφαρμογής και επίβλεψης του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η Εταιρεία, μέσω της Πολιτικής και Διαδικασίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, θεσπίζει τους στόχους του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές μονάδες και ρόλους προκειμένου να καθοριστούν:

  • το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
  • οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της Διοίκησης και της Λειτουργίας Συμμόρφωσης σχετικά με το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και οι αρχές που εφαρμόζονται, και
  • η αποστολή και οι στόχοι της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης εντός της Εταιρείας.

Η διαμόρφωση κουλτούρας συμμόρφωσης ξεκινά με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της Εταιρείας. Αυτοί είναι οι πυλώνες της Εταιρείας και τα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της. Η κουλτούρα αυτή διέπει το προσωπικό της Εταιρείας και υποστηρίζεται από το ΔΣ.