Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με θητεία μέχρι την 12/09/2027, διορίστηκε με την υπ’ αρ. 81163/13.09.2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 991/2023), και αποτελείται από τα εξής μέλη:

Θεόδωρος Γκλαβάς : ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Τζωάννου : ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Αλεβίζος : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Παναγιώτης Βαλασόπουλος : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Βασιλική Βερυκάκη : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων 

Αλεξάνδρα Γεράγγελου : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Αριστόδημος Κορομηλάς : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων 

Θεόδωρος Κυπραίος : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Χαράλαμπος Μυγδάλης : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος