Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία έχοντας ως στόχο να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της έχει διαμορφώσει πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτυπώνει το πλαίσιο και ειδικότερα την ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με τον σεβασμό στο περιβάλλον, την αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της.
Οι προβλέψεις της Πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης δεσμεύουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους της Εταιρείας και γενικά το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας που απασχολείται είτε βάσει σύμβασης εργασίας είτε με άλλο τρόπο (π.χ. Σύμβουλοι Διοίκησης, Ειδικοί Συνεργάτες).

Τη συνολική εποπτεία του πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας και της Πολιτικής έχει το ΔΣ της Εταιρείας και θα παρακολουθείται από τη Μονάδα Marketing, Τύπου και Επικοινωνίας.