Αποστολή & Σκοπός

Αποστολή & Σκοπός

Αποστολή της εταιρείας «e-ΕΦΚΑ Εταιρεία Ακινήτων» είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της υγιούς επιχειρηματικής λογικής. Στόχος είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, με την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή της.

Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

Η αντιπροσώπευση του e-ΕΦΚΑ και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας και γενικά κάθε νομικής και υλικής πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του.
Η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ.
Η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της.
Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καθώς και η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.
Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτή ακινήτων, η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενης και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.
Η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ίδιων ακινήτων της, για δημόσιους, κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.
Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η εκτίμηση της αξίας της, καθώς και η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ και των τίτλων ιδιοκτησίας της.
Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων, καθώς και η εκπροσώπηση του e-ΕΦΚΑ στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.
Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, καθώς και η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών και τεχνικών μελετών, μελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.