Ιδρυτικός Νόμος

Ιδρυτικός Νόμος

Η σύσταση της εταιρείας «e-ΕΦΚΑ Εταιρεία Ακινήτων» έγινε κατά το έτος 2023, με τον Ιδρυτικό Νόμο 1556/09.01.2023.

Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο από τον παρόντα, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).