Προκήρυξη πλήρωσης 1 θέσης του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 1 θέσης Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων, της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Προκήρυξη πλήρωσης 1 θέσης του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 1 θέσης Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων, της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε.

1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του επικεφαλής του Τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,
γ) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
δ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε θέσεις ευθύνης:
  – στη διαχείριση, αξιοποίηση χαρτοφυλακίων και στη συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης ακινήτων και
  – στη σύνταξη επενδυτικών προγραμμάτων και στην ανάλυση κόστους – οφέλους, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

2. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
β) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) έτη σε θέσεις ευθύνης:
  – στην αξιοποίηση ακινήτων και χαρτοφυλακίων και
  – στην ανάλυση κόστους – οφέλους σεναρίων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 22 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και λήγει

στις 06 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση efka-akiniton@actionline.gr

 

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ