Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» και του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύουν.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο απασχόλησης των δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στην Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, η συνδρομή στη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπησή της, η υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και η παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών συμβουλών στις οργανικές της μονάδες, και τους τυχόν εξωτερικούς δικηγόρους και συμβούλους.

Τα αντικείμενα απασχόλησης των δύο δικηγόρων έχουν ως εξής:

1. Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με εμπειρία στην Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, ή σε κυβερνητικά όργανα, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ή σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και με εξειδίκευση στο Δημόσιο δίκαιο θα προσληφθεί στην Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής με το εξής αντικείμενο:

Αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η τήρηση των νομικών διαδικασιών της Εταιρείας που διέπουν τη λειτουργία της σύμφωνα με τον ν. 4892/2022, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η υποστήριξη των συμφερόντων της Εταιρείας σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και αρχών προς υποστήριξη των συμφερόντων της, η προετοιμασία και παρακολούθηση των υποθέσεών της, και η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, επί νομικών ζητημάτων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταξύ του αντικειμένου της απασχόλησης του δικηγόρου θα είναι:

▪ Διεκπεραίωση των νομικών διαδικασιών της Εταιρείας που διέπουν τη λειτουργία της

▪ Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας

▪ Παρακολούθηση και επίβλεψη της Προγραμματικής Σύμβασης της Εταιρείας με τον Μέτοχο και διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή

▪ Επεξεργασία και νομικός έλεγχος όλων των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους συμβάσεων

▪ Προετοιμασία σχεδίων συμβάσεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρείας και τη Διεύθυνση Προμηθειών

▪ Επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν την Εταιρεία

▪ Εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και την έγερση νομικών αξιώσεων εκ μέρους αυτής και για λογαριασμό της

▪ Παραλαβή για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των επιδιδόμενων δικογράφων ή/ και λοιπών εγγράφων

▪ Διαχείριση δικογράφων και παρακολούθηση των δικογραφιών

▪ Συνεργασία με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, στους οποίους ανατίθενται υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας

▪ Τήρηση εγκεκριμένου καταλόγου εξωτερικών νομικών συνεργατών και συμβολαιογράφων

▪ Παρακολούθηση σχετικού νομικού πλαισίου (νομοθεσία και νομολογία) που αφορά στη λειτουργία της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 4892/2022 και τις σχέσεις της με το Ελληνικό Δημόσιο

▪ Διαχείριση υποθέσεων δημοσίου δικαίου, δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών

 

2. Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ Εφέταις με εμπειρία σε θέματα λειτουργίας ανωνύμων εταιρειών και στη διαχείριση ακινήτων και με εξειδίκευση σε Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιρειών θα προσληφθεί στην Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, με το εξής αντικείμενο:

Αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η τήρηση των νομικών διαδικασιών της Εταιρείας που διέπουν τη λειτουργία της σύμφωνα με τον ν. 4892/2022, τον ν. 4548/2018, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η υποστήριξη των συμφερόντων της Εταιρείας σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις αστικού δικαίου και δικαίου ακινήτων, αλλά και η συμμετοχή του σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταξύ του αντικειμένου της απασχόλησης του δικηγόρου θα είναι:

▪ Διεκπεραίωση των νομικών διαδικασιών της Εταιρείας που διέπουν τη λειτουργία της και υποστήριξη όλων των οργάνων της

▪ Διενέργεια νομικού ελέγχου σε νέα ακίνητα που αποκτά ο e –ΕΦΚΑ και μέριμνα για τη διευθέτηση τυχόν ευρημάτων

▪ Συμμετοχή σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας

▪ Παροχή νομικής υποστήριξης για την αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e –ΕΦΚΑ παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων

▪ Διασφάλιση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων της κυριότητας, της νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του e- ΕΦΚΑ

▪ Νομική εκπροσώπηση του e-ΕΦΚΑ στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού

▪ Παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικών με τα ακίνητα και διενέργεια πάσης φύσης νομικών πράξεων που σχετίζονται με τη νομική διαχείριση των ακινήτων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: ενέργειες για την μεταγραφή του ακινήτου, αναζήτηση εγγράφων, έκδοση πιστοποιητικών, έλεγχος τίτλων & ιδιοκτησιακού καθεστώτος, συμβόλαια αγοραπωλησίας, κατάρτιση και έλεγχος μισθωτηρίων, εξώσεις ενοικιαστών, διεκδίκηση μη καταβληθέντων ενοικίων, ενέργειες που αφορούν στο υποθηκοφυλακείο κλπ

▪ Συνεργασία με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, στους οποίους ανατίθενται υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας

▪ Τήρηση εγκεκριμένου καταλόγου εξωτερικών νομικών συνεργατών και συμβολαιογράφων

▪ Παρακολούθηση σχετικού νομικού πλαισίου (νομοθεσία και νομολογία) που αφορά στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στη λειτουργία των ακινήτων στη χώρα & κατάλληλη υποστήριξη της Διοίκησης

▪ Συμμετοχή ως νομικός σε διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων που τελούν υπό τη διαχείριση της εταιρείας

▪ Παρακολούθηση των σχέσεων της εταιρείας με τον μόνο μέτοχό της, και προετοιμασία των Γενικών Συνελεύσεων

▪ Παρακολούθηση και συνεργασία με Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει
στις 2 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00

 

 

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ