Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία «e-ΕΦΚΑ Εταιρεία Ακινήτων» ιδρύθηκε το 2023 με την υπ’ αρ. 1556/09.01.2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Έγκριση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Η λειτουργία της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του e-ΕΦΚΑ και των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασφαλισμένους κατ’εφαρμογή του ν.4892/2022 για τον εκσυγχρονισμό του Φορέα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, που τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, δεν θίγεται. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ παραμένει στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος διατηρεί τα εμπράγματα δικαιώματά του σε αυτή. Η εταιρεία «e-ΕΦΚΑ Εταιρεία Ακινήτων» ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του e-ΕΦΚΑ στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του.

Η αξιοποίηση των ακινήτων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής.

Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)».

Η εταιρεία «e-ΕΦΚΑ Εταιρεία Ακινήτων» διοικείται από έμπειρα στελέχη της αγοράς, που προέρχονται από τον επιχειρηματικό τομέα, με βαθιά γνώση στον τομέα των Ακινήτων, ενώ ανά περίπτωση η Εταιρεία συμβουλεύεται πεπειραμένους συμβούλους για κάθε έργο.

Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στην «e-ΕΦΚΑ Εταιρεία Ακινήτων» αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια.